2021-11-17

Overseas Chinese media visit Fujian Zhangzhou Museum

By yqqlm yqqlm

Overseas Chinese media visit Fujian Zhangzhou Museum

on November 17, representatives of overseas Chinese media visited the Museum of Zhangzhou City, Fujian Province. On the same day, the seven-day 2021 walk in China · Zhangzhou trip of overseas Chinese media continued in Zhangzhou, Fujian. Photographed by China News Agency reporter Wang Dongming