Tag: Minsheng Bank

Minsheng Bank’s new board of directors unveiled Gao Yingxin was elected chairman

On October 16, the Minsheng Bank announced that the eighth board of directors of Minsheng Bank had been elected. In addition to the two executive directors Gao Yingxin and Zheng Wanchun, there are nine shareholder directors:Zhang Hongwei, Lu Zhiqiang, Liu Yonghao, Shi Yuzhu, Wu Di, Song Chunfeng, Weng Zhenjie, Yang Xiaoling, Zhao Peng, and six independent directors:Liu Jipeng, Li Hancheng, Xie Zhichun, Peng Xuefeng , Liu Ningyu, Qu Xinjiu.

2020-10-18